Site Map

පෞද්ගලික

Scroll To Top

You are here

නව සබඳතා ගාස්තු

all you want

ඔබේ අවශ්‍යතාවය පරිදි එස් එල් ටී මෙගාලයින් සබඳතා (රැහැන් සහිත දුරකතන සබඳතා) පැකේජ තුනක් යටතේ ලබා ගත හැක. හඬ පමණක් පැකේජයේ සිට හඬ+බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් හෝ පියෝ ටීවී හෝ හඬ+බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ්+පියෝ ටීවී වශයෙන් එම පැකේජ ලබා ගත හැක.

TRC/SLT/Promo/11/09

නව සබඳතා ගාස්තු

 • ලබා දෙන සේවා
 • ඇමතුම් සැලැස්ම
 • Customer Premises
  Equipment
 • සබඳතා ගාස්තුව
 • දුරකතන + බ්‍රෝඞ්බෑන්ඞ්
  හෝ


  පියෝ ටීවී

 • හඩ + බ්‍රෝඞ්බෑන්ඞ්
  (උපාංග රහිතව)*

  රු.7,000.00

  හඩ + පියෝ ටීවී

  රු.11,000.00

CPE* - පාරිභෝගික පරිශ‍්‍ර උපකරණය (රවුටරය)

Mega Double PlayMega Double Play පාරිභෝගිකයින් (පියෝ ටීවී සබඳතාවයක් තෝරා ගන්නා පාරිභෝගිකයන් පමණි) සහ Mega Triple Play පාරිභෝගිකයන් කිසිදු ගාස්තු අයකිරීමකින් තොරව Set-top Box (STB) උපකරණයක් ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් කියයි.

ඇමතුම් සැලැස්ම

ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයින් - Mega Home ඇමතුම් සැලැස්ම
ව්‍යාපාරික පාරිභෝගිකයින් - Mega Office ඇමතුම් සැලැස්ම

නොමිලේ ලැබෙන VAS බන්ඩලය ලබා ගත හැකිද යන වග මීළඟ පරපුරේ ජාල ආවරණය (NGN) පවතින්නේද යන කාරණය මත රඳා පවතී. NGN සේවා ආවරණ කලාපවලින් බැහැරව සිටින පාරිභෝගිකයින් හට SLTPlus, CLI සහ SMS සේවාවන් ලබා දෙනු ලැබේ.

VAS bundle තුළ ඇතුළත් ඇතැම් අගය එකතු කළ සේවාවන් පරිශීලකයින් වැඩි පිරිසක් වෙනුවෙන් සක්‍රීය කිරීම සඳහා සෑම පරිශීලකයෙකුම NGN ආවරණ කලාපයක් තුළ සිටිය යුතුය.

 

 • නව මෙගාලයින් සබඳතා අයැදුම්පත

 • සේවාව අවසන් කිරීමේ අයැදුම්පත

 • හිමිකාරත්වය වෙනස් කිරීමේ අයැදුම්පත

 • මෙගාලයින් සම්පාදිත ස්ථානය වෙනස් කිරීමේ අයැදුම්පත

 • මෙගාලයින් සබඳතා සදහා නියමයන් හා කොන්දේසි

මා මෙගාලයින් සබඳතාවක් තෝරා ගත යුත්තේ ඇයි?

 • සුපැහැදිලි හඬ
 • එකම දුරකතන මාර්ගයක් හරහා හඬ, බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් හා පියෝ ටීවී යන සේවාවන් සියල්ලම සැපයීම.
 • සෑම පරම්පරාවක්ම සඳහා තනි දුරකතන අංකයක් ලැබීම.
 • භාවිතය ආරක්ෂාකාරී වීම - විකිරණශීලීත්වයක් නොමැත.
 • දීප ව්‍යාප්ත සේවා ජාල ආවරණය
 • සෑම විටම සම්බන්ධ වී තිබෙන දුරකතන මාර්ගය - දුරකතනය භාවිත කිරීම සඳහා වෙනම උපකරණයක් ආශ්‍රයෙන් බලය සැපයිය යුතු නොවේ.

මගේ මෙගාලයින් සබඳතාවය (ස්ථාවර දුරකතන) ලබා ගැනීම සඳහා කොපමණ කාලයක් ගත වනු ඇතිද?

 • ගෙවීම් සිදු කළ දින සිට දින 7ක් ඇතුළත ලබා ගත හැකිය. මෙය අදාළ වන්නේ කොළඹ හා නව දුරකතන කණු පිහිටුවීමට අවශ්‍යතාවයක් නොමැති වෙනත් නගර සඳහා පමණක් වන අතර දුරකතන ලූප දැනටමත් පවතින්නේද යන්න මත රඳා පවතී. (කොළඹ නගරය හා අනෙකුත් නගරවල මීට අදාළ සවිස්තර ස්ථාන ලැයිස්තුවක් ලබා ගැනීම සඳහා ‘භාගත කිරීම්” යටතේ ඇති PDF ගොනුව බලන්න).

නව සබඳතා ගාස්තු කවරේද?

වැඩි විස්තර බලන්න

සටහන්

 • ඉහත ගාස්තු අදාළ වන්නේ අවසන් බෙදුම් කණුවේ (DP) සිට මීටර් 500ක් ඇතුළත පමණි.
 • අවසන් බෙදුම් කණුවේ සිට දුර මීටර් 500 ඉක්මවන අවස්ථාවලදී සෑම අතිරේක මීටර් 100 ක් සඳහාම රු. 2400/= බැගින් අය වේ.
 • සේවාවයට යටත් වන කාලය - 1 වසරකි.

නව මෙගාලයින් පැකේජය සමගින් ඔබට පහත පහසුකම් අත්විඳිය හැක.

 • අඩු ආරම්භක ගාස්තු.
 • වට්ටම් එකතු කරන ලද අන්තර්ජාතික ඇමතුම් හා නොමිලේ ලබා දෙන අගය එකතු කළ සේවා (VAS) බන්ඩල.
 • එකම දුරකතන මාර්ගයක් හරහා බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සහ පියෝ ටීවී යන සේවාවන් දෙකම ලබා දීම.

Mega Home සහ Mega Office ඇමතුම් සැලසුම් අතර ඇති වෙනස කුමක්ද?

 • single, double සහ triple play පාරිභෝගිකයින් සඳහා වෙනම ඇමතුම් සැලසුම් තිබීම.
 • ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයින් සඳහා වන දිගු කරන ලද off-peak ඇමතුම් කාල
  වැඩි විස්තර සඳහා බලන්න
 • ව්‍යාපාරික පාරිභෝගිකයින් ඇමතුම් ලබා ගන්නා විට පළමු මිනිත්තු 3 න් පසුව ඇමතුම් ගාස්තු අඩු කෙරෙන හෙයින් ඔවුන් සඳහා විශේෂ වාසි හිමි වේ.

Single, Double සහ Triple play පැකේජ ලබා ගත හැක්කේ කා හටද?

 • රැහැන් සහිත දුරකතන සබඳතා හිමි සියලුම පාරිභෝගිකයින්
 • දැනටමත් වෙනත් හඬ පැකේජ හෝ හඬ සැලසුම් සඳහා ලියාපදිංචි වී සිටින, එසේම නව මෙගාලයින් සබඳතාවයක් වෙත මාරු වීමට කැමැත්තක් දක්වන රැහැන් සහිත සබඳතා හිමි පාරිභෝගිකයින්.

  උදා: - ඇමතුම් සැලසුම් - ගෘහස්ථ, ව්‍යාපාරික හා ආගමික, VTalk

  පැරණි සබඳතා පැකේජ - PSTN, Bronze, Silver, Gold, Platinum

 • රැහැන් සහිත දුරකතන සබඳතාවක් වෙත මාරු වීමට කැමැත්තක් දක්වන දැනටමත් CDMA සබඳතා ලබා ගෙන සිටින පාරිභෝගිකයින්.

නව මෙගාලයින් සබඳතාවක් මිලදී ගන්නා විට සැලකිය යුතු අනිවාර්ය කාරණය කුමක්ද?

ඔබ විසින් තෝරා ගන්නා ලද පැකේජයට අදාළ සියලුම අතිරේක සේවා ලබා ගැනීම සඳහා මාසයක පොරොන්දු කාලය සම්පූර්ණ කිරීම අනිවාර්ය වේ.

දැනටමත් රැහැන් සහිත දුරකතන සබඳතාවක් ලබා ගෙන ඇති පාරිභෝගිකයෙකු මෙගාලයින් සබඳතාවක් වෙත මාරු වන විට ගෙවිය යුතු ගාස්තු කවරේද?

 • පැකේජ මාරු කිරීමේ ගාස්තුව වශයෙන් රුපියල් 750/= ක ගාස්තුවක් අය කරනු ලබේ.
 • Single, double සහ triple play පැකේජයක් වෙත අලුතින් මාරු වන විට පහත සඳහන් පැකේජ සඳහා මෙම ගාස්තුව අදාළ වේ (Mega Home සහ Mega Office පාරිභෝගිකයන් හැර).
  • පැරණි සබඳතා පැකේජ - PSTN, Bronze , Silver, Gold, Platinum
  • පැරණි ඇමුතුම් සැලසුම් - ගෘහස්ථ, ව්‍යාපාරික, VTalk
  • ඔබ දැනටමත් විශේෂ හඬ පැකේජයක් භාවිත කරමින් සිටින්නේ නම්, ඔබට නව මෙගාලයින් පැකේජයක් වෙත මාරැ විය හැක්කේ පොරොන්දු කාලය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව පමණි.

මා දැනටමත් ISDN සබඳතාවක් භාවිත කරන්නේ නම්, එය නව මෙගාලයින් සබඳතාවයකට මාරු කරවා ගත හැකිද?

ඔබට එසේ කළ හැකිය. රු. 750/= ක ගාස්තුවක් ගෙව ඔබට නව මෙගාලයින් සබඳතාවක් වෙත මාරු විය හැක.

මගේ අවශ්‍යතාවන්ට උචිත පරිදි කලින් කලට මා සතු මෙගාලයින් පැකේජය වෙනස් කර ගත හැකිද?

 • ඔබට එසේ කළ හැකිය. ඕනෑම අවස්ථාවක කිසිදු ගාස්තුවක් නොගෙවා දැනට ඔබ සතුව ඇති පැකේජය වැඩිදියුණු කරවා ගත හැක.
 • එහෙත් දැනට ඇති පැකේජයට වඩා පහළ පැකේජයකට මාරු වීමට අවසර ලැබෙන්නේ මාස 12 ක පොරොන්දු කාලය සම්පූර්ණ වීමෙන් අනතුරුවය.
 • බිල්පත් සැකසෙන මාසයකට එක් වරක් පමණක් පැකේජ ඉහළ දැමීම/පහළ දැමීම සිදු කළ හැක.

මා Double play හෝ Triple play පැකේජයක් තෝරා ගන්නේ නම්, බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් හා පියෝ ටීවී සේවා සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම විසින් මා වෙත සපයනු ලැබේද?

ඔබට එසේ කළ හැකිය. එහෙත්, තෝරා ගන්නා ලද මෙගාලයින් පැකේජය මත එය තීරණය වේ.

 

 • Single, double සහ triple play පැකේජය ලබා ගන්නා විට ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම විසින් කිසිදු ගාස්තු අයකිරීමකින් තොරව පියෝ ටීවී සඳහා අවශ්‍ය රවුටරය හා Set-top Box උපකරණය ලබා දෙනු ලැබේ.
 • කෙසේවෙතත්, ඔබට අවශ්‍ය බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් පැකේජය පමණක් ලබා ගැනීමට නම්, අදාළ මොඩමය/රවුටරය ටෙලිෂොප් මධ්‍යස්ථානයකින් හෝ වෙළඳ පොළෙන් හෝ මිලදී ගත යුතු වේ. .

සෑම Single, Double සහ Triple Play පාරිභෝගිකයෙකු හටම අගය එකතු කළ සේවා හිමි වේද?

ඔව්. අගය එකතු කළ සේවා කට්ටල තුනෙන් ඕනෑම එකක් සඳහා ලියාපදිංචි විය හැක.

 

අගය එකතු කළ සේවා කට්ටල  ලබා දෙන්නේ මීළඟ පරපුරේ ජාල (NGN) හරහාය. මෙම ජාලය දැනට ඇතැම් ප්‍රදේශවලදී ලබා ගත නොහැක. කෙසේවෙතත්, ඉතාම ඉක්මනින් රට පුරාම පිහිටි අපගේ සමස්ථ ජාලයම NGN ජාලයක් වශයෙන් ඉහළ නැංවෙනු ඇත. මේ නිසා, මෙම නව මෙගාලයින් සබඳතා සහ ඒවාට අදාළ අගය එකතු කළ සේවා භුක්ති විඳීමට කදිම අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් විසින් සෑම පාරිභෝගිකයෙකුම හටම ලබා දී ඇත.

 

නව මෙගාලයින් සබඳතාවයක් ලබා ගන්නා විට ඔබ සිටින්නේ NGN ආවරණයක් නොමැති ප්‍රදේශයක නම් NGN ආවරණ කලාපයක් වෙත මාරු කෙරෙන තුරු මාසික ගාස්තු අයකිරීමකින් තොරව පහත සඳහන් අගය එකතු කළ සේවා ලබා ගැනීමට ඔබ හිමිකම් කියයි.

 

SLT Plus     - සම්මත මාසික ගාස්තුව රු. 75

CLI               - සම්මත මාසික ගාස්තුව රු. 50

SMS             - සම්මත මාසික ගාස්තුව රු. 25

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම විසින් ලබා දෙනු ලැබෙන උපකරණ වෙනුවට දැනටමත් මා සතුව ඇති දුරකතන ඒකකය භාවිත කළ හැකිද?

ඇත්තෙන්ම ඔව්. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම, තමන්ගේම දුරකතනයක් භාවිත කරන පාරිභෝගිකයින්ගේ මාසික ගාස්තුවට වට්ටමක් එකතු කරයි. මෙය හැඳින්වෙන්නේ පාරිභෝගිකයාට අයත් දුරකතන උපකරණ ක්‍රමවේදය (COTIS) වශයෙනි. කරුණාකර මෙම ගාස්තු දැක ගැනීම සඳහා පහත සබැඳිය මත ඔබන්න.

වැඩි විස්තර බලන්න

මට, මෙගාලයින් පැකේජ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විස්තර හෝ පැහැදිලි කිරීම් ලබා ගත හැක්කේ කෙසේද?

මේ සඳහා ඔබට නොමිලේ ඇමතුම් ලබා ගත හැකි එස් එල් ටී අංකය වන 1212 ඇමතීම හෝ ළඟම ඇති ටෙලිෂොප් හෝ ප්‍රාදේශීය විදුලිසංදේශන කාර්යාලය වෙත යා හැක.

 

ඉහත ගාස්තුවලට බදු ඇතුළත් නොවේ. සේවාවන් මිලදී ගන්නා අවස්ථාවේදී අදාළ බදු එකතු කරනු ලැබේ.

 
 
Scroll To Top